สล็อตแตกง่ายเปิดรับสมัคร: MA International Sport Development and Politics

สล็อตแตกง่ายเปิดรับสมัคร: MA International Sport Development and Politics

กำหนดส่งผู้สมัครนอกสหภาพยุโรปในวันที่สล็อตแตกง่าย 31 พฤษภาคม กำหนดส่งผู้สมัครของสหภาพยุโรปในวันที่ 15 กรกฎาคมMA สองปีในการพัฒนากีฬาระหว่างประเทศและการเมืองที่นำเสนอโดย German Sport University เมืองโคโลญเป็นโปรแกรมที่ไม่ซ้ำแบบใครซึ่งรวมแง่มุมทางการเมืองการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเข้าไว้ในหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุม .

โดยเน้นไปที่มิติกีฬาระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโครงสร้าง นักแสดง และความขัดแย้งในกีฬา ผู้สำเร็จการศึกษาจาก MA มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำในองค์กรกีฬา องค์กรพัฒนาเอกชน การบริหารรัฐกิจ ภาคกีฬาเชิงพาณิชย์ และมีความพร้อมเท่าเทียมกันในการประกอบอาชีพด้านวิชาการกำหนดส่งใบสมัครสำหรับนักเรียนนอกสหภาพยุโรปคือ 31 พฤษภาคม 31  (แอปพลิเคชันเริ่ม 20 เมษายน) และสำหรับนักเรียนในสหภาพยุโรปคือ 15 กรกฎาคม (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 มิถุนายน)

เอกสารที่คลุมเครือขาดความชัดเจนในวัตถุประสงค์ขององค์กร การทบทวนมาตรฐานและข้อกำหนดดังกล่าวจะช่วยสร้างพื้นฐานใหม่แห่งความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบที่องค์กรกีฬามีต่อสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตีความกฎบัตรโอลิมปิกและกฎเกณฑ์ IF เพื่อให้องค์กรสอดคล้องกับความต้องการของสังคมได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมและควบคุมกีฬาหมายความว่าอย่างไร ความเป็นผู้นำขององค์กรกีฬามีความเข้าใจและการรับรู้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และค่านิยมหรือไม่? องค์กรกีฬามีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนในระดับใด?

ในระดับที่ใช้งานได้จริง องค์กรปกครองและองค์กรร่มสามารถกำหนดเงื่อนไขเงินทุน (และการบริจาค) เพื่อให้บรรลุผลทางสังคมที่ชัดเจนและโครงการร่วมกัน มาตรฐานการรายงานในปัจจุบันให้ความยุติธรรมกับทรัพยากรที่ลงทุนใน S4D หรือไม่ เช่น อะไรวัดได้ และดำเนินการอย่างไรในการติดตามผล เอกสารการดำเนินงานและกลยุทธ์เช่นขั้นตอนการประมูลสามารถมีอิทธิพลต่อการใช้กีฬาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการพัฒนาได้อย่างไร เพราะพวกเขากำหนดความรับผิดชอบของเหตุการณ์ต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบและอาจสร้างพันธมิตรเชิงบวกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย?

Enabler 2: ส่งเสริมการบูรณาการและการเป็นหุ้นส่วน

แม้ว่าขบวนการกีฬาโอลิมปิกจะเป็นเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้มแข็ง แต่การบูรณาการและการเชื่อมต่อโครงข่ายสามารถปรับปรุงได้ในขณะที่ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ เปิดใช้งานพันธมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ร่วมกัน และสร้างกระบวนการที่บูรณาการมากขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการวางแผนและการจัดองค์กร เหตุการณ์และโปรแกรมการพัฒนาตลอดจนระบบและกลไกการรายงาน แม้ว่าจะมีความคิดริเริ่มมากมายเกิดขึ้นแล้ว แต่ระบบนิเวศยังคงประสบปัญหาจากการขาดการเชื่อมต่อและการแยกส่วนซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่การพัฒนาทางเทคนิคของกีฬาเพียงเท่านั้น ความเป็นผู้นำขององค์กรกีฬาจะได้รับประโยชน์จากการเปิดกว้างสู่อุตสาหกรรมและภาคส่วนอื่น ๆ ที่ก้าวหน้ากว่าในการสร้างและการนำตัวชี้วัดไปใช้ ซึ่งรวมถึงการวัดผลกระทบทางสังคมของกิจกรรมต่างๆ

Enabler 3: สร้างการรับรู้ทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการตระหนักถึงความท้าทายเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้นำด้านกีฬา เช่นเดียวกับมืออาชีพอื่นๆ จะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่ปรับให้เหมาะสม อัปเดตชุดทักษะอย่างสม่ำเสมอ หรือจากการรวบรวมและการจัดการข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อสนับสนุน ‘กระบวนทัศน์ใหม่’ อย่างไรก็ตาม แม้จะขาดสิ่งนี้ การสร้างพันธมิตรเชิงบวก (และการเล่าเรื่อง) สามารถกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มบทบาทของพวกเขาในฐานะตัวแทน S4D และส่งเสริมกีฬาเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาสังคม

ภาวะผู้นำจากภายใน

ตัวเปิดใช้งานทั้งสามนี้เป็นตัวแทนของกล่องเครื่องมือของทรัพยากร คำถาม และแนวคิดที่สามารถใช้เพื่อสร้างเส้นทางที่ไม่ซ้ำกับแต่ละบริบท องค์กรหรือบุคคลใดๆ สามารถระบุตำแหน่งผู้นำขององค์กรกีฬา (หรือบุคคล) ที่สอดคล้องกัน และตัวเปิดใช้งานใดที่จำเป็นในการสร้างเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยน (หรือขยาย) ลำดับความสำคัญขององค์กร เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในการริเริ่มและเป็นผู้นำกระบวนการฝัง S4D ไว้ใน DNA ของขบวนการโอลิมปิก เมื่อนั้นกีฬาเท่านั้นที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างได้มากขึ้น

แม้ว่าจะไม่มี ‘ผู้นำเพียงคนเดียว’ ที่รับผิดชอบในการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายใช้อิทธิพลมากกว่าผู้อื่น และสามารถกำหนดเงื่อนไขสำหรับการให้ทุนและการสนับสนุนได้ และด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนให้มีการรวม S4D เพิ่มเติม ไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ที่ใดในฐานะองค์กรหรือบุคคลในภาคกีฬา คุณสามารถสร้างเส้นทางที่ไม่เหมือนใครได้โดยการรวมและเปิดใช้งานตัวเปิดใช้งานที่จัดกลุ่มในสามส่วนที่เชื่อมโยงถึงกัน: มาตรฐานและข้อกำหนด การรับรู้ และการบูรณาการสล็อตแตกง่าย